Πολύαινος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Polyaenus (3ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος / 1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Κορινθία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κορινθία), Πολύενος (2ος αι. μ.Χ., Αττική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., FGrH 639 (RE (8)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.1 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62