Πελειγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πελειγίνης (3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη), Πεληγείνης (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Πελιγένης (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 229-232 μ.Χ., ILeukopetra 75.17· 79.10 (2-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 121 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Δίπορο) 2ος αι. π.Χ., EAM 44 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 366, 12 (6) 3ος/2ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 2 αρ. 1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6