Πάνημος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Πάναμος

Σημασία: 
Ο ένατος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Ιουνίου / Ιούλιος)
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.38 (2) 240 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 51.1  (3) 248 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 54.12 (4) 229 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 68.17 (5) 240 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 69.14 (5) Ε234 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 325.6 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 188 μ.Χ., ΙLeuk 21.2 (7) 230 ή 231 ή 232 μ.Χ., ΙLeuk 79.1  (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 183 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 16.4 (9) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Oleveni) 345 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 5.11

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 103· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 410· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  24-25, 40-41