Οὐαλέριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαλέριος (αυτοκρ. περ., Μυσία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Τρωάδα, Μυσία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία, Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Τρωάδα, Μυσία / 3ος/4ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Οὐαλαίριος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Βαλέρειος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ρέσνα) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.50 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.12 (3) 196 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 209 αρ. 16 (4) 3ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 23 αρ. 4 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.52 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVI 821 (7) 2ος-4ος αι. μ.Χ., ΠΑΕ 1951, 172 (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 812.13 (= Καφταντζής 16) (9) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.44 (10) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 229 αρ. 608  (11) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.223

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74