Οὐαλερία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαλερία (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία /3ος-4ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 4ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 583B (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.117 (3) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII 687 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ., Σέρρες) 157 μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 318 αρ. 1 (= Καφταντζής 10) (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 35 αρ. 104 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arheološki Pregled 2 (1960), 108 και πίν. XVIII.3 (7) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αυτοκρ. περ., Sp. 71 (1931), 46 αρ. 103 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 58 αρ. A13 (= SEG I 281) (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XLV 773 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34