Ὀνήσιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀνε̄́σιμος (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hονε̄́σιμος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ὀνέσιμος (3ος αι. π.Χ., Κύπρος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Onesimus (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 1ος/2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Honesimus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ὠνήσιμος (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Ὀνήσειμος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Σιντική), Ὀνίσιμος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία /βυζ. περ., Θήβα), Ὀνήσημος (βυζ. περ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., Λίβιος 44.16.4-8 (RE (9)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;61 μ.Χ., Προς Κολοσσαίους 4.9· Constitutiones Apostolicae 7.46 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 345 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 323 (5-6) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 310.3 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.3 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27B.6 (9) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.95 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., CIL III 633II.6 (= Pilhofer 163) (11) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.25 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.129.2 (13) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.18· 69.14 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.393 (15) 252 μ.Χ., IG X.2.1.38B.20 (16) 2ος μ.Χ., IG X.2.1.297.3 (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.6 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.820 (19) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.862.2, 4 (20) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.841 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 160-180 μ.Χ., SEG XLVII 974 (22-23) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.34 (24) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine)  3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2252 (πρβ. V 5880) (25) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος-3ος αι. π.Χ.,  Αρχαία Μακεδονία 1, 132 σημ. 20

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
597