Ὀλύνθιος, Ὀλυνθία

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: