Νουμήνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νυμήνιος (αβέβ. χρον., Κιμμερικός Βόσπορος), Νομε̄́νιος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Μακεδονία), Νουμε̄́νιος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νομήνιος (τέλη 5ου αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Ιλλυρία / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / αυτοκρ. περ., Ιλλυρία), Νουμίνιος (1ος αι. π.Χ., Δήλος), Νουμένιος (Πόντος, βυζ. περ.), Numenius (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.64 (2) Μακεδονία μέσα 3ου αι. π.Χ.,  SEG XLVIII 783.4, 12· Horos 14-16 (2000-2003), 216.[4] & 220-224· πρβ. Τεκμήρια 5 (2000) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) < Αθήνα ελλην. περ., IG II2.9141 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 119 π.Χ., ID 2598 I.35 (5) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 609 (= XLIII 372) (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., Pilhofer 506a (7) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  BCH 59 (1935), 159 αρ. 56 (= Pilhofer 305) (8) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον)  1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 816.1  (9-11) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.10 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.319.3 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 7) (13) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.908.1 (= GVI 1709· πρβ. BCH 97 (1973), 597 εικ. 12 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248 II.4 (15) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.868 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.67 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-Πέρδυλος)  ;1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 581  (18) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Τσοτύλι) ελλ. περ., EAM 212 (19) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) αυτοκρ. περ. SEG XIII 405 & BE 1954, αρ. 162  (20) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) 5ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 602 (21) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Chiron 24 (1994), 219 εικ. 1 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια)  1ος αι. π.Χ., SEG XLVI 726· BE 1997, αρ. 401 (23) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XI.4.1216, 1228.3, 1229.3  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
404