Νικονόα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικονόα (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
7ος/6ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δημητριάδα 3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 188 αρ. 144 (2) Μακεδονία  7ος-6ος αι. π.Χ., POxy 2465 απόσπ. 1II.23 (πρβ. FGrH 631) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 593.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5