Νικήτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικήτας (αυτοκρ., περ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Μακεδονία / βυζ. περ., Ιωνία), Nicetas (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;254 μ.Χ., ILeukopetra 108.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ; 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.477

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16