Νικησώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικησώ (2ος-1ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Παιονία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον., 355 αρ. 6 (2) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 611 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.709 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.898 (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 74 αρ. 174.4 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., IG II2.10026 (= 12271) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., TAPA 69 (1938), 64 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29