Νικήρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικε̄́ρατος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικήρατος (ελλην. περ., Αμοργός / 2ος αι. π.Χ., Σκυθία /1ος αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Μικρά Σκυθία / αυτοκρ. περ., Μικρά Σκυθία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 1ος/2ος αι. μ.Χ. Σκυθία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Σκυθία, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  1ος-2ος αι. μ.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 677C (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ. IG X.2.1.4.4 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241 A II.7 (4) 46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 366, 9 (= Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, 36· πρβ. Μελετήματα Λαούρδα, 98-100· Τεκμήρια 6 (2001),126 σημ. 2)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
162