Νικίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Nicias (αβέβ. χρον., Μέγαρα / 3ος αι. π.Χ., Ήπειρος / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία), Νικιῆος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 4ος/3ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νικίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ.,  Θεσσαλία), Νικείας (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νεικίας (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία / 2ος αι. π.Χ., Φωκίδα /2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Βοιωτία, Θράκη, Ιωνία / 1ος αι. π.Χ., Αθήνα / αυτοκρ. περ., Λέσβος, Αθήνα, Σικελία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Βοιωτία, Θράκη, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Τήνος, Λακωνία, Αργολίδα, Θράκη, Κιμμερικός Βόσπορος, Θεσσαλονίκη / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Αθήνα, Καλίνδοια, Σπάρτη, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Σπάρτη, Αργολίδα, Βοιωτία και στο εξής συχνότατα, Nicia (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;241 π.Χ. POElephDAIK 1.7 (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 π.Χ., SB 9258.6 (4) Μακεδονία < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.9259  (5) Μακεδονία  169 π.Χ., Λίβιος 44.6.2· 10.2-4· Διόδωρος 30.11 (RE (11)) (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 51 π.Χ., PSI 1098.40 (7) Μακεδονία πριν το 348 π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ., 429-430 αρ. 2219 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.29 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 39 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 41 αρ. PAR48 (= SEG L 613) (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  SEG XXVI 724· XXVIII 538 (12) < Θεσσαλία ;3ος αι. π.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Βόλου) α.ε. 362 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.[2], 50.2, 109.8 (14) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.115 (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.535 (16) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.148.12 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.83 (18) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.36 (19-20) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 16 αρ. 10. 36 (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 242 αρ. 644.4 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα π. 330-320 π.Χ., IG II2.1553.25

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
921