Νίκαιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικάειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νείκαιος (2ος αι. π.Χ., Δωρίδα, Ήπειρος / 2ος/1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Μήλος / αυτοκρ. περ., Κυρηναϊκή, Λάρισα / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Αθήνα), Νίκαις ( 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 104.16  (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος μετά το 147 π.Χ., Arch. Pap. 42 (1996),  182 αρ. 1.6 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.6 (SEG XLI 560) (5) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.45

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
117