Νικάδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικάδαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / κτητ. επίθ. 2ος-1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νεικάδας (2ος αι. π.Χ., Ήπειρος / ελλην.-αυτοκρ. περ. Ιλλυρία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Θάσος, Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κρήτη, Λακωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία< Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., BailIet 1920-1926, 611  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 184 π.Χ., PHeid VIII 414, 3, [6], 11, 25, κλπ.  (3-4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 163 (5) Μακεδονία  (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 756 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 566 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 55 (1931), 191 αρ. 12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80