Νάρκισσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Narcissus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Μακεδονία (Οδομαντική) / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Narcessus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία),  Narcisus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Nacrissus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Νάρκισος (αυτοκρ. περ., Λυδία / 4ος αι. μ.Χ., Θράκη), Νάρκεισος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.8  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 750.3 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος-4ος αι. μ.Χ., CIL III 7335 (= Καφταντζής 724 = Pilhofer 714) (πρβ. ΑΔ 50 (1995) Χρον. σ. 637) (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Βέργη) αυτοκρ. περ., CIL III 14206. 5 (= Pilhofer 566) (5) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι)  2ος-3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 9 αρ. 11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88