Μήτοκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μητόκο̄ (γεν.: Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Xenia antiqua 10 (2001), 19 αρ. A-B (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη) 165 μ.Χ., IGB IV 2288 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10