Μιλήσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Milesius (1ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ήπειρος), Μειλήσιος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία, ; Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 366 μ.Χ., RE s.v. Milesius (-) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22