Μάρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Maron (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Maron (αυτοκρ. περ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 117-101 π.Χ., PTeb 106.6 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος  51-20 π.Χ., PTeb 382.36· PSI 1098.40 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 1 μ.Χ., PMich 303.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80