Μάρκελλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάρκελος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Κύπρος, Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) αυτοκρ. περ., SEG II 397 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.392 (3) IG X.2.1.1034 A-B (= GVI 1972) (4) 215 μ.Χ., SEG L 645 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 321 αρ. 9 (= Καφταντζής 30) (6) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2324 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98