Λύσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λύσο̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Λύσον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Λυσώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Lyso (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 208 αρ. 13 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 406· 408· 409· 410· 423 (3) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 420· 421· 422 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 547 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., CCCA VI 263 (= Λαζαρίδης 1969, 137-138 αρ. Λ. 201) (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.61 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  93-94 αρ. 79.3 (8) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης) 5ος αι. π.Χ., SEG XLIX 766 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
142