Λυσίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσίαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Μυσία), Lysias (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Lysia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δεφλοί, Πέργαμος 246-223 π.Χ., FD III.4.156.2· OGIS 272, 277 (RE (8)) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 31 π.Χ.-14 μ.Χ. BGU 1059.3 (3) Μακεδονία 285 π.Χ. Πολύαινος 4.9.5 (RE (11)) (4) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., IDidyma 458 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.8 (6-8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.26, 33, 40 (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) ελλην. περ., SEG XXX 616 (10) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XL 1797 (= XLVII 949) (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
268