Λύκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Lyca (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 341 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 54.1 (3) 190 μ.Χ., ILeukopetra 23.1 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 15 (= 290) (5) 256 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 72 αρ. 6.4  (6) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 209 μ.Χ., IG X.2.2.320  (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 2ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 712 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.326.2 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1453.1, 4 (10) IG X.2.1.511 (11) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.562.1 (12) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.11 (13) Μακεδονία (Παιονία- σημ. Kavadarci) 210 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 57 αρ. 115 (14) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 406 (15) 2ος αι. μ.Χ., Municipium Stobensium, 67 αρ. 377 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46