Λώιος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Ὁλωίου (Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 52.3), Ὁμολώϊος

Αρχαία ερμηνεία: 

Λῷος: ὄνομα μηνὸς παρὰ Μακεδόσιν. ὁ Αὔγουστος (Σουίδας)

Σημασία: 
Ο δέκατος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Ιουλίου / Αύγουστος
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

4ος αι. μ.Χ.,  Ιωάννης Χρυσόστομος // (1)  Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 253 μ.Χ., ΙLeuk 103.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 52.3 (Ὀλώιου)

Βιβλιογραφία: 

Hoffmann 1906, 105· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 69