Λεπτίνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεπτίνα (γεν., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Λεπτείνης (αυτοκρ. περ., Λάρισα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., POxy IV 831 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41