Λεωνίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεο̄νίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Leonides (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Λεωνείδης (3ος αι. μ.Χ., Τεγέα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία 141 ή 88 π.Χ., SEG II 864 (3) Μακεδονία < Αίγυπτρος 12 μ.Χ., PKöln 227B.4 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.20 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ. 12.6 (= SEG XLI 566) (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 922 (πρβ. BCH 19 (1895), 110 αρ. 3) (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 206 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 164 αρ. 73.4 (= Pilhofer 607) (8) ;212 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 164 αρ. 73.10 (= Pilhofer 607) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
230