Λᾶγος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 13.576e· FGH 234 F4· IG V.2.550V.8-9· PP 14527 (RE (2)) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XLIII 373 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 713.1.4 (πρβ. BE 1999, αρ. 377) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8