Κρισπῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρισπε͂νος (αυτοκρ. περ., Θάσος), Κρισπεῖνος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Πάτρα / 1ος αι. μ.Χ., Κως / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία, Βιθυνία /3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Αθήνα / 6ος αι. μ.Χ., Παρθικόπολις), Κρισφεῖνος (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 400.1 (= GVI 107) (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Κavadarci) 234 μ.Χ. ή 351 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 54 αρ. 109 (πρβ. SEG XLIV s.v. 561) (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 6ος αι. μ.Χ., Beševliev 1964, 242  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19