Κόρραγος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κόραγος (4ος/3ος αι. π.Χ., Σικελία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ηράκλεια Λυγκ., Μυσία), Corragus (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία: (6))

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331 π.Χ., Αισχίνης, Κτησιφ. 165 (RE Supplbd. 4 (1)· Berve 444) (2) Μακεδονία π. 326 π.Χ., Διόδωρος 17.100.1-8· Κούρτιος 9.7.16-26 (RE Supplbd. 4 (5)· Berve 445)  (3) Μακεδονία < Σαμοθράκη 4ος/3ος αι. π.Χ., ISamothrace 9 (4) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Δημήτρ. 53  (RE Supplbd. 4 s.v. Korrabos) (5) Μακεδονία < Θέρμον 263 π.Χ., IG IX.1.2.1.17.26 (6) Μακεδονία < Προύσα 189-171 π.Χ., RE Supplbd. 4 (3)  (7) Μακεδονία < Προύσα μετά το 188 π.Χ., Λίβιος 38.13.3· IPrusa 1001.2.29 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 801 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος/3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 58 (10) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.15 (11) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 35 (12) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.94 (13) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11.4 (= SEG XLI 565) (14) Μακεδονία (Εορδαία;-Γρεία*) 181 π.Χ., EAM 87.4 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 41-42 αρ. 17 (15) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.16  (16-17) Μακεδονία (Μυγδονία-Αινεία;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 707 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.25 (19) 161 μ.Χ., IG X.2.1.573 (δις) (20) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.188.6· 189.11 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.250I.6 (22) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 787 (23) Μακεδονία; < Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., PPetr II 30b.20 & III σ. xix αρ. 103 (24) Μακεδονία < Αίγυπτος αρχές 3ου αι. π.Χ., Memnonion 583 (= PP 1931) (25) Μακεδονία π. 220-200 π.Χ., Helly 1973, 93B.29 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43