Καλόκαιρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Calocaerus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / αυτοκρ. περ. Κάτω Ιταλία, Θράκη), Calocerus (< Καλόκερος) (4ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Καλόκερος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 3ος αι. μ.Χ., 4ος αι. μ.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 254 μ.Χ., ILeukopetra 107.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.16 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.440.1 (= Feissel  1983, 119)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30