Ἰσίδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσίδοτος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Κάλυμνος, Αττική / 1ος αι. μ.Χ., Κάλυμνος, Εύβοια, Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα/ 2ος αι. μ.Χ., Κάλυμνος, Εύβοια, Αθήνα, Αττική / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.31 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
221