Ἰσίδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 74 π.Χ., SB 7532.26 (2) Μακεδονία 41 μ.Χ., PMich 267-268.1 (3) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 592 (4) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG I 283 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 488.11 (6) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 88.7 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 102-117 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 64.3 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 539 (9) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 816.3  (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.10 (11) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.655 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.473 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.599 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 709a  (15-16) 209 μ.Χ., IG X.2.1.506.2 & 3, 4 (17) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.149.10 & 176.8 (18) 238 μ.Χ., IG  X.2.1.57.4 (19) 248 μ.Χ., IG X.2.1.163.24 (20) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.251.4 (21) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.807 (22) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.252.2 (23) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8A  (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.5  (25) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 105 μ.Χ., ή 221 μ.Χ., SEG XXX 595 (26-27) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 812, 12 & 13 (= Καφταντζής 16) (28) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821, 15 (= Καφταντζής 1) (29) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
467