Ἱππίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιπίας (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Σικελία), hιππίας (5ος αι. π.Χ., Σικελία / 3ος αι. π.Χ., Σπάρτη), Hippias (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. π.Χ., Σικελία), ῾Ιππίαιος (πατρων. επίθ., 1ος αι. π.Χ., Λάρισα), ῾Ηππίας (αυτοκρ. περ., Αμβρακία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία ελλην. περ., IG XII.5.434 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., RE (4) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) αρχές 2ου αι. π.Χ., SEG XLIII 420 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 793.6 (6) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 64 μ.Χ., IG  X.2.2.326.41 (7) 116 μ.Χ., IG  X.2.2.327.20 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230 π.Χ., IG XI.4.1053.11 (= IG X.2.1.1028 = RE Supplbd. 4 (9a)) (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.55 (10) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.93 (11) Μακεδονία Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
168