Γυρβιάτισσα

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 111 σημ. 4

Γεωγραφική διασπορά: