Γρήϊα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Γραῖα

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Κοιλάδα) μετά το 181 π.Χ., ΕΑΜ  87·  Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 17.5

Γεωγραφική διασπορά: