Γράστιλλος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 29, 32

Γεωγραφική διασπορά: