Γραῖα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Graero

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 359

Γεωγραφική διασπορά: