Γορδυνία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Γορτυνία

Γεωγραφική διασπορά: