Γναῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γνε͂ος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Αγ. Γεώργιος) 153 μ.Χ., EAM 12.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
38
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Νεοπτόλεμος Δημητρίου ὁ καὶ Γναῖος: χρήση παρωνυμίου (supernomen ή signum). Γιά τη χρήση των παρωνυμίων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο βλ. R. Calderini, Aegyptus 21, 1941-ΧΙΧ, 221-260 (ιδιαίτερα σ. 229-235), της ίδιας, ό.π., 22, 1942-X X , 3-45 μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία καί τελευταία J. Kajanto, Supernomina, A Study in Latin Epigraphy 1966, 9-11 (για τη ανάλογη χρήση της αντίστοιχης έκφρασης στα λατινικά: qui (quae) et + signum).Πρωιμότερη αναφορά από την Κάτω Ιταλία τον 4ο-3ο αι. π.Χ.