Γλαῦκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γλαῦϟος (7ος αι. π.Χ., Πάρος / 7ος-6ος αι. π.Χ., Θήρα / 6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Γλαο͂κος (4ος αι. π.Χ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Ιωνία), Κλαῦκος (ελλην. περ., Μακεδονία), Γλαυκεία (πατρων. επίθ., 3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Γλαύκιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Glaucus (1ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Σικελία / 2ος-3ος αι. μ.Χ. )

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., Perdrizet  & Lefebvre 1919, 102 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος αρχές 3ου αι. π.Χ., La'da 2002, E1453  (3) Μακεδονία μέσα 1ου αι. π.Χ., ΑΔ 11 (1927-1928), 58-59 αρ. 5.5· πρβ. SEG XXXI 582 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 43 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 32 αρ. ΠΑΡ7· SEG L 613 (6) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ποντοκόμη) 3ος-4ος αι. μ.Χ., SEG L 620· ΑΕΜΘ 14 (2000), 622  (7)  Μακεδονία  (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937), 419 αρ 15 (= Pilhofer 381)  (8) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.129 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ.,IG X.2.1.241 A II.30 (10) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.458 (11) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 170.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
351
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 287 αρ. 10, 11·  La'da 2002, E1401·  Heckel 2006

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Σικελία. Με το  όνομα αυτό μαρτυρείται Έλληνας αρχηγός μισθοφορικού στρατεύματος την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου.