Γίνδαρος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Γένδερρος

Γεωγραφική διασπορά: