Γένδερρος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Γένδερρον

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 154, 446

Γεωγραφική διασπορά: