Γέμελλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γέμελος (αυτοκρ. περ., Αμοργός / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Γέμηλος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος -3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 371.3 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.30 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα;) 69-79 μ.Χ., SEG XXIX 579 (4)  Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 131 μ.Χ., ΙG X.2.1.553 (5) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.21 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 68 αρ. 22 (= SEG XXIX 605)  (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σίγκος) 180 μ.Χ., SEG XXIX 593.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 348.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από την Αμοργό, την Κάτω Ιταλία, τη Θήβα, την Ιωνία και την Καρία την αυτοκρατορική εποχή.