Γάζωρος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Γάσωρος, Γάσαρος, Γάσσαρος

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 30, 31, 35, 43, 358, 370, 377, 380-385, 408, 410, 460, 473

Γεωγραφική διασπορά: