Γαζώριος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 30, 31, 35, 43, 358, 380-385· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 56, 58, 62-64, 69, 75

Γεωγραφική διασπορά: