Γάσωρος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. και Γάζωρος

Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 215/214 π.Χ. ή 174/173 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 39.20

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 57-58

Γεωγραφική διασπορά: