Γαληψός

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 30, 31, 389, 396, 398-400, 410, 411, 460

Γεωγραφική διασπορά: