Γαλήψιος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 399

Γεωγραφική διασπορά: