Φιλόμουσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philomusus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ., Ήπειρος / αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Φιλόμοσος (1ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.418.3 (2) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.328 (= CIL III 14406b) (3) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 17 αρ. 31.3-4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89