Φιλοδέσποτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philodespotus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Φειλοδέσποτος (1ος αι. μ.Χ., Τεγέα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 242 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 57 (1933), 327 αρ. 5 (= Pilhofer 220)  (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 224 μ.Χ.,  SEG XXXVIII 716

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31